Ενότητα 4: Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Ενότητα 4:  Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Θα δώσουμε τον ορισμό της, θα εξετάσουμε την και θα συζητήσουμε παραδείγματα χρήσης εφαρμογών Επξεργασίας Φυσικής Γλώσσας στην καθημερινή μας ζωή. Τέλος, θα συζητήσουμε τα πλεονεκτήματα καθώς και τους κινδύνους και τις προκλήσεις της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.

Στόχοι

Ο στόχος της τέταρτης ενότητας είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές για την μέθοδο της Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και να εξοικειωθούν με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν μεθόδους Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
▪ Ορίζουν και να κατανοούν τι είναι η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
▪ Αναγνωρίζουν συστημάτα και εφαρμογές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας στην καθημερινότητα τους
▪ Παράγουν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα εργαλείων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
▪ Αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους της χρήσης της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
▪ Αναγνωρίζουν τις προκλήσεις της χρήσης της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Διάλεξη
Διαφάνειες διάλεξης 
Βίντεο διάλεξης