Ενότητα 5: Εξατομίκευση σε Συστήματα Τ.Ν.

Ενότητα 5: Εξατομίκευση σε Συστήματα Τ.Ν.

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε συστήματα  που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες μας, τα ενδιαφέροντα, την προσωπικότητα, τα γνωστικά μας χαρακτηριστικά κτλ. Στην ενότητα αυτή θα δώσουμε τον ορισμό της εξατομίκευσης καθώς και τους δύο τύπους εξατομίκευσης 1) Προσαρμόσιμα συστήματα και 2) Προσαρμοστικά συστήματα. Θα δούμε παραδείγματα εξατομίκευσης στις μηχανές αναζήτησης και στα κοινωνικά μέσα. Θα συγκρίνουμε και θα ερμηνεύσουμε αποτελέσματα σε μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν ή όχι εξατομίκευση. Τέλος, θα συζητήσουμε τα μειονεκτήματα της εξατομίκευσης στις μηχανές αναζήτησης και στα κοινωνικά μέσα.

Στόχοι

Ο στόχος της πέμπτης ενότητας είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές για την μέθοδο της Εξατομίκευση σε συστήματα και να εξοικειωθούν με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν μεθόδους Εξατομίκευσης.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν:
▪ Ορίζουν και να κατανοούν τι είναι η εξατομίκευση
▪ Διακρίνουν την εξατομίκευση σε συστήματα Τ.Ν. που χρησιμοποιούν καθημερινά (στις μηχανές αναζήτησης και στα κοινωνικά μέσα)
▪ Αναγνωρίζουν πιθανά μειονεκτήματα και κινδύνους της εξατομίκευσης

Διάλεξη
Διαφάνειες διάλεξης
Βίντεο διάλεξης