Ενότητα 6: Ηθικά Ζητήματα

Ενότητα 6:  Ηθικά Ζητήματα

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε την έννοια της Αξιόπιστης Τ.Ν. όπως έχει περιγράφει από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη της ΕΕ. Στη συνέχεια θα δούμε τις κύριες ηθικές αρχές για την αξιόπιστη Τ.Ν. και θα εξετάσουμε τις μη τεχνικές μεθόδους για την πραγματοποίηση της Αξιόπιστης Τ.Ν. Έπειτα θα εξετάσουμε το πιο διαδεδομένο πρόβλημα στα συστήματα Τ.Ν. το οποίο απειλεί το όραμα της αξιόπιστης Τ.Ν. που δεν είναι άλλο από την κοινωνική προκατάληψη. Τέλος, θα συζητήσουμε το ρόλο της ανθρώπινης αυτονομίας και εποπτείας στην αξιόπιστη Τ.Ν. εφαρμόζοντας τις έννοιες αυτές σε συστήματα Τ.Ν. που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.

Στόχοι

Οι στόχοι της έκτης ενότητας είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές για ζητήματα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας καθώς επίσης και για τις κοινωνικές προκαταλήψεις σε συστήματα Τ.Ν. Τέλος, στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σημασία της ανθρώπινης παρέμβασης και εποπτείας στην Τ.Ν.

Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
▪ Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών Αξιόπιστης Τ.Ν.
▪ Εξηγούν τα δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη χρήση εφαρμογών στοχευμένης Τ.Ν. και να χαρακτηρίσουν την αξιοπιστία του συστήματος.
▪ Διακρίνουν κοινωνική προκατάληψη που προωθεί στερεότυπα ή/και κάνει διακρίσεις σε συστήματα Τ.Ν. που χρησιμοποιούν καθημερινά
▪ Αναλύουν σε μια καθημερινή εφαρμογή Τ.Ν., απειλές για τις αρχές ηθικών / αξιόπιστων εφαρμογών Τ.Ν.
▪ Αναλύουν τις συμπεριφορές ενός συστήματος υπό το πρίσμα κοινωνικών / ηθικών νορμών

Διάλεξη
Διαφάνειες διάλεξης

Σημείωση: Η διάλεξη αυτή βασίζεται στις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» που προτείνε η ΕΕ το 2018.

Βίντεο διάλεξης